PS4/Xbox One《一拳超人》

一拳超人玩格鬥,咪一招搞掂?之前都睇過用其他角色打,崎玉其實喺倒數時間內去救人嘅玩法。今次就再睇多啲戰鬥場面,2020年2月27日發售。

最新電競新聞

繼續閱讀 
Source PS4/Xbox One《一拳超人》 https://xn--j6wo6y20vsmc.com/news/15481/…