PS4 pro 1TB 連兩手制

PS4 pro 1TB, CUH-7106B型號包括兩手制, 正常運作無壞無花, 因為玩完monster hunter之後無咩玩過所以賣 - 行貨, 三腳插, 有盒有單 - 有電源線, 耳機線, ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...