【Switch】原本Joy-Con係咁嘅樣? 外媒曝光3款被淘汰嘅設計方案

第三種設計名為「Joy-Con/D-PAD+BUTTON」,該設計似與現時主流遊戲手掣十分不同,兩邊Joy-Con 採用了對稱的設計,而且每邊只有兩個按鍵,相信玩家 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...