PS4更新失敗

我部ps4更新唔到,話下載失敗… 原因:發生錯誤(SU-30625-6) 咁要點處理? *已嘗試下載更新檔到usb來更新都更新唔到~. 錫錫. 花生 ...
繼續閱讀

最新電競新聞

You may also like...